Finance, bankovnictví

Anuita

– úplná = nezaokrouhluje se– neúplná = zaokrouhluje se (1 + i)n x i α = ————— (1 + i)n – 1 Finanční cíle podnikuCílem podnikové činnosti je produktivní využití vlastního i cizího kapitálu...

Dlouhodobé financování

Dlouhodobým financováním rozumíme závazky, které jsou splatné po dobu delší než 1 rok. Používá se hlavně na rekonstrukci, modernizaci stávajícího zařízení, inovaci stávajících výrobků, na rozšiřování výrobního sortimentu… Dlouhodobým financováním se financuje dlouhodobý majetek....

Rozdělení podle původu finančních prostředků

Financování vlastním kapitálem (vlastní zdroje) – peněžní a věcné vklady zakladatelů, emise akcií.Samofinancování (patří k vlastním zdrojům) – slouží ke zvýšení základního kapitálu; zisk, rezervní fond, odpisy, další vnitřní zdroje např. financování rezerv.Financování cizím...

Zadluženost

cizí kapitálZadluženost = —————- celková aktiva vlastní kapitálFinanční nezávislost = —————— celková aktiva 0,3 – 0,4 = optimální hodnota zadluženosti (30 – 40%)0,6 – 0,7 = optimální míra finanční nezávislosti (60 – 70%) Rozdělení...

Můžeme také dělit podle způsobu na:

 umírněný způsob – trvalá aktiva financujeme dlouhodobým financováním a oběžní krátkodobým  agresivní způsob – dlouhodobý kapitál financujeme krátkodobým dluhem  konzervativní způsob – obě aktiva financujeme dlouhodobými úvěry Rozdělení podle pravidelnosti financováníBěžné...

Podnikové finance

Finance – peněžní vztahy, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje tvorba, rozdělování a použití peněžních fondů resp. peněžního kapitálu. Nejde tedy o konkrétní peněžní prostředky. Finance můžeme podle tří skupin ekonomických subjektů (stát, firmy a domácnosti)...

Finance domácností

– to jsou například: příjmy důchodů, úspory domácností, pojištění domácností, daně, poplatky do veřejné sféry (rozpočtů, fondů…) Podnikové finance jsou soustavou peněžních vztahů, do kterých podnik vstupuje při získávání finančních zdrojů (financování), při jejich...

Význam financování

– špatné financování je na prvním místě v příčinách platební neschopnosti podniku a vede k jeho zániku– dobré financování pomůže podniku obstát v konkurenci Druhy financování: 1. podle pravidelnosti financování  běžné (permanentní) financování...

Riziko úvěrové angažovanosti

– říká se mu také riziko koncentrace portfolia– je rizikem ztráty z angažovanosti vůči: jednotlivým partnerům, skupinám partnerů a spřízněným osobám, partnerům v jednotlivých zemích, což je tzv. riziko země, ekonomickým sektorům, jednotlivým kontraktům,...