Finance, bankovnictví

7.1.3 Pokladniční poukázky

Pokladniční poukázky mají u nás podobu státních pokladničních poukázek, tedy cenného papíru emitovaného státní institucí (např. ministerstvo financí) a jsou využívány k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů státního rozpočtu a jako nástroj měnové...

7.2 Kapitálový trh

Kapitálový trh se zaměřuje na umisťování kapitálu. Budeme se zabývat kapitálem v jeho finanční podobě, která je univerzální a dobře odchovatelná. Nepůjde tedy o kapitál ve věcné podobě – stroje, nemovitosti technologie apod. –...

Další použití směnek vyplývá z jejich …

Další použití směnek vyplývá z jejich charakteristiky obchodovatelného cenného papíru – převod směnky na jinou osobu se uskutečňuje pomocí indosamentu (rubopisu). Nový vlastník je zapsán na rubu směnky. Směnku proto může věřitel před uplynutím...

Prostřednictvím směnky si tedy …

Prostřednictvím směnky si tedy podnikatel může půjčit peníze i od občana (nepodnikatelského subjektu). Vystavení směnky nepodléhá schválení žádné instituce, můžete ji tedy sepsat kdykoliv a kdekoliv – v tom tkví její velká operativnost. Směnka...

VIII.

Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě vrácení úvěru před smluvenou lhůtou nebude bankaúčtovat úroky ode dne vrácení úvěru do dne vrácení, předtím smluvně dohodnutého.IX.Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny spory vzniklé...

7. Cenné papíry

Cenný papír si představte jako písemnou formou zachycený právní vztah mezi dvěma ( i více) subjekty, tato písemnost má určité náležitosti stanovené zákonem, a pak může být samostatně obchodovatelná (dá se převádět na další...

Krátkodobé cenné papíry:

1. depozitní certifikát2. směnky3. pokladniční poukázky4. bankovní akcepty7.1.1 Depozitní certifikáty (vkladové certifikáty, vkladové listy)Depozitní certifikát vystavuje banka (dlužník) a potvrzuje jim přijetí jednorázového termínovaného vkladu od klienta (věřitele). Tyto certifikáty jsou prodávány s různou...

2. Banka se zavazuje poskytnout …

2. Banka se zavazuje poskytnout úvěr uvedený v čl. I. této smlouvy na požádání uživatele úvěru do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy.3. Uživatel úvěru je povinen vrátit poskytnutý úvěr i s úroky...

VI.

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že banka může odstoupit od této úvěrové smlouvy před plynutím úvěrové lhůty podle čl. II. této smlouvy v následujících případech:a) pokud se uživatel úvěru stane neschopným vracet úvěr,b)...

Banka stanoví zákazníkovi tzv. úvěrový limit …

Banka stanoví zákazníkovi tzv. úvěrový limit (maximální částku peněz, kterou si zákazník může s využitím úvěrové karty od banky půjčit). Držitel úvěrové karty si může od banky opakovaně půjčovat a splácet až do výše...