Finance, bankovnictví

16. Aktivity a postavení investičních fondů na kapitálovém trhu

Charakteristika investičního fondu – investiční fond je PO, která podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, nesmí vykonávat jinou podnikatelskou činnost než kolektivní investování. – (Kolektivní investování, s.81) Podmínky založení – investiční fond...

17. Charakteristika investičního bankovnictví

Modifikované definice investičního bankovnictví – investiční bankovnictví zahrnuje transakce, které jsou prováděny s CP, finančními deriváty a ostatními nástroji privátních finančních trhů. – (Kolektivní investování, s.94) Obsah a postavení investičního bankovnictví ve finančním systému...

13. RM-Systém

Poslání a postavení RM-Systému na kapitálovém trhu – RM-S je jako 100% dceřiná společnost PVT, a.s., mimoburzovním organizátorem trhu s CP. Na svůj trh přijímá, až na malé výjimky, všechny veřejně obchodovatelné zaknihované CP....

14. Podstata kolektivního investování, investiční společnosti

Smysl a zásady kolektivního investování – podstatou podnikání ve formě kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčitého a neomezeného okruhu právnických a fyzických osob (tedy od veřejnosti) za účelem jejich použití k...

11. Oceňování akcií

– oceňování akcií je možné provádět dvěma hlavními metodami: – první je založena na vývoji cen akcií v minulosti – technická analýza – druhá je založena na různých informacích o společnosti, například na poměru...

12. Burza cenných papírů Praha

Cíle burzy – burzy CP jsou zvláštním způsobem organizované setkání osob, která se konají pravidelně v určitém čase, a obchoduje se na nich s CP podle platných pravidel a burzovních předpisů. – (Kolektivní investování,...

9. Charakteristika jednotlivých druhů akcií

Společné znaky kmenových a prioritních akcií – společnými znaky jsou: – dividendy-investoři do akcií, jsou vlastníky společnosti a mají právo na dividendu v případě, že se na tom usnese valná hromada a.s., dividendy podléhají...

10. Mechanizmus zvýšení a snížení základního jmění

Získávání finančních prostředků na kapitálových trzích versus od bank – nejběžnější situací je, když si existující podnik, s jehož akciemi se již obchoduje na burze, přeje získat dodatečné prostředky na nové investiční projekty nebo...

8. Hodnocení úvěrového rizika podnikových dluhopisů

Důvod používání ochranných smluvních klauzulí – ve vyspělých zemí je běžné, že každý podnikový dluhopis má vlastní smlouvu, tedy formalizovaný kontrakt mezi emitující firmou, vlastníky dluhopisů a důvěrníkem. Smlouva stanoví závazek firmy vůči vlastníkům...

7. Financování investic pomocí podnikových dluhopisů (obligací)

Podmínky povolení emise – podle zákona o bankách lze za vydání dluhopisů považovat přijímání vkladů proti vydání CP, jimiž se rozumějí svěřené peněžní prostředky představující závazek výplaty vůči vkladateli. – (Kolektivní investování, s. 25)...