Finance, bankovnictví

Protekcionistická zahraničně – obchodní politika

– představuje široké uplatňování různých nástrojů na ochranu vlastní ekonomiky před zahraniční – nejčastěji se jedná o cla, kvóty, limity, subvence a dotace na podporu vyváženého zboží až po zákazy stanovené vládou o Liberální...

Nástroje zahraničně – obchodní banka obchodní politiky:

– vláda má ve své zahraničně – obchodní politice k dispozici dvě skupiny nástrojů– přímé nebo-li administrativní (netržní)– tržní nebo-li nepřímé nástroje Přímé nebo-li administrativní nebo-li netržní nástroje1. clo, tj. určitá forma daně, a...

Vyrovnanost platební bilance

– platební bilance je vždy účetně vyrovnaná, tzn. že schodek např. běžného účtu je pokryt přebytkem z finančního účtu /viz ČR/ a nebo čerpáním z devizových rezerv– naopak přebytek běžného účtu jde na pokrytí...

Důvody mezinárodního obchodu:

– absolutní a komparativní výhoda (poč. 19. Stol. D. Ricardo)– monopol klimatických a přírodních podmínek– odlišný vkus a preference spotřebitelů o Absolutní a komparativní výhoda– je jedním z důvodů, proč dochází k zahraničnímu obchodu...

2) Finanční účet

– zachycuje dovoz a vývoj kapitáluDovozem zahraničního kapitálu rozumíme, když zahraniční osoby nakupují česká aktiva (cenné papíry, nemovitosti) a nebo když poskytují půjčky českým osobám a nebo ukládají peníze v českých bankáchVývozem kapitálu do...

Problémy otevřené ekonomiky

– není-li země chráněna, např. vysokou celní politikou, může docházet v určitých odvětvích domácí ekonomiky k útlumu výroby– přesouvá-li se kapitál a investice ze zahraničí do domácí země, znamená to sice příliv zdrojů do...

Pokud se ale reálný produkt …

– pokud se ale reálný produkt blíží k potenciálnímu, lze očekávat spíše jen růst cenové hladiny– restriktivní fiskální politika působí opačně– expanzivní fiskální politika z dlouhodobého hlediska nemění úroveň reálného produktu, ani zaměstnanosti, zvyšuje...

K přerozdělování dochází dvěma cestami:

1) prostřednictvím státních výdajů (starobní důchody, transferové platby, systém státní sociální podpory a péče)2) prostřednictvím daňové soustavy (naše daňová soustava je celá progresivní – vyšší příjem – vyšší daň) – existují ještě další skryté...

Stabilizátory přispívají k minimalizaci výkyvů hospodářských cyklů:

a) progresivní daň z příjmů (čím větší příjem, tím větší daň)b) podpora v nezaměstnanostic) státní výkup zemědělských přebytkůd) subvence k cenám zemědělské produkce • záměrná (diskreční/diskrétní) opatření– rozhodnutí, která vyžadují jednorázová opatření státu nebo...