Finance, bankovnictví

Úrokové riziko

– vyplývá ze změn tržních úrokových sazeb a jejich dopadu na zisk banky– jeho výše závisí na obchodní politice banky a vyplývá z citlivosti A a P bilance banky na změny tržních úrokových sazebŘízení...

Budoucí hodnota anuity placená dopředu

– výpočet odvozujeme z FVAZ proto, že se jedná o stejnou geometrickou řadu čísel (plateb), jen je posunuta o jedno období dopředu FVAP = FVAZ * (1 + i)Současná hodnota anuity placená dopředu PVAP...

Postup při stanovení schématu:

1. výpočet anuitní platby, použijeme umořovatel2. nakreslíme tabulku3. doplníme základní údaje, které známe4. dopočteme a doplníme potřebné údaje5. konečný výsledek má vyjít nula, pokud nevyjde vlivem zaokrouhlování, upravíme o rozdíl poslední splátku Úroková politika...

Budoucí hodnota peněz (FV)

– používá se ke všem přepočtům, kde se zachycuje růst o stejnou částku či o stejné % částky– určuje se pomocí úročitele (1 + i)n – akumulační faktor FV = PV * (1 +...

Budoucí hodnota anuity placené pozadu (FVAZ)

– slouží ke zjištění konečné hodnoty pravidelných vkladů včetně úroků za určité období, vklady se ukládají koncem období střadatel FVAZ = A * (1 + i)n – 1 iVýše anuitní platby se vypočítává: fondovatel...

Čistý úrokový výnos

– úroky, které jsou příjmem věřitele podléhají dani z příjmů– hovoříme o srážkové dani, kterou rovnou sráží banky– pro vklady je srážková daň 15%, pro CP 25%– pak hovoříme o čistém úrokovém výnosu –...

V praxi v bankách se vyskytuje především tato potřeba přepočtu:

• výpočet efektivní úrokové míry z nominální• výpočet nominální úrokové míry z efektivní• přepočet úrokové míry s určitou frekvencí připisování úroků na efektivní úrokovou míru s jinou frekvencí, přičemž nominální zůstává zachována Časová hodnota...

Úročení je:

a) jednoduché – nejčastěji se požívá v bankách, úrok se vyplácí na konci sjednaného období z počátečního vkladu (jistiny)– částka úroku se pak počítá ze zůstatku vkladu za období, ode dne posledního pohybu peněz...

Úroční vkladů

– pevné – pohyblivé – úrok se pohybuje oběma směry v závislosti na jiné sazbě, např. diskontní sazbě ČNB nebo základní sazbě vyhlašované bankou nebo v závislosti na mezinárodní sazbě EURIBOR, LIBOR, PRIBOR nebo...