Finance, bankovnictví

Banka obchodníka zašle informace …

banka obchodníka zašle informace o transakci do informačního systému Visa nebo MasterCard, odkud informaci o transakci obdrží banka, která úvěrovou kartu vydala banka od obchodníka obdrží úhradu dlužné částky, banka držitele úvěrové karty je...

K žádosti o úvěr musí občan předložit …

k žádosti o úvěr musí občan předložit průkaz totožnosti a potvrzení zaměstnavatele a výši pracovního příjmu. Pokud občan sám podniká, předkládá živnostenské oprávnění a daňové přiznání, kde je vzkázán příjem za minulý rok. V...

Banka může:

• provádět z úvěru platby za zboží zakoupené občanem• vyplatit částku úvěru občanovi v hotovosti• vyplatit částku úvěru občanovi převodem na jeho účet• poskytnout občanovi kontokorentní úvěr na jeho účtě. V tomto případě banka...

6.8 Úvěry pro podnikatelské účely

Banky úvěrují různé druhy podnikatelských aktivit. Klient žádá o poskytnutí úvěru písemnou formou. Kromě vlastní žádosti o úvěr zákazník dává bance další podklady – především:• podnikatelský záměr• analýzu současné a předpokládané finanční situace podniku•...

Zástava s neustále pohyblivou …

• zástava s neustále pohyblivou hodnotou (směrem nahoru i dolů) – hodnota některých zástav se v průběhu času může střídavě zvyšovat a snižovat. Do této skupiny patří především akcie a další cenné papíry. Banka...

Způsob zajištění úvěru

• způsob zajištění úvěru• postup v případě, že klient nemá peníze na úhradu splátek úvěru a úroků• práva a povinnosti klienta• práva a povinnosti banky• datum, místo, razítka a platné podpisy zástupců banky a...

3) Caracity. Schopnost zákazníka splatit úvěr.

Banku zajímá návratnost úvěru. Schopnost splácet dluhy bance závisí na výši příjmů a výši splatných finančních závazků zákazníka.Bankovní zákazník musí být schopen:• vytvořit dostatek peněžních prostředků pro splácení všech splatných závazků• rozumně použít vytvořené...

4) Cupital. Jmění zákazníka.

Banka musí zhodnotit majetkové postavení zákazníka. Banku jako potenciálního věřitele zajímá výše majetku, závazku a především výše jmění zákazníka. Dostatečná výše vlastního kapitálu je velice důležitá v případě úvěrování nově vzniklých podniků5) Conditions. Podmínky....

Existují různé způsoby zajištění poskytovaného úvěru:

• zajištění úvěru zástavou nemovitostí• zajištění úvěru zástavou movité věci• zajištění úvěru ručiteli• získání bankovní záruky• zajištění úvěru postoupením pohledávek• zajištění úvěru formou vinkulace vkladu Druhy zástav podle toho, jak se mění jejich hodnota...