Finance, bankovnictví

Druhů obligací je velké množství a můžeme je členit z několika hledisek:

1. hledisko obchodovatelnosti:• obligace veřejně obchodovatelné• obligace s omezenou obchodovatelností a neobchodovatelné2. hledisko fyzické podoby (obdoba členění u akcií):• obligace materializované (listinné)• obligace dematerializované (zaknihované)3. hledisko druhové:• obligace na jméno (převoditelné rubopisem)• obligace na...

Emise obligací představuje pro emitenta …

Emise obligací představuje pro emitenta (např. firmu) cizí zdroj financování, protože se jedná o peníze zapůjčené, které budou muset za určitou dobu vrátit. Obligace představují z daňového hlediska levnější způsob financování než emise akcií,...

3. Otevírání fondů

přeměna uzavřených fondů na otevřené. Základní rozdíl je v tom, že otevřený fond má ze zákona povinnost na žádost majitele podílového listu tento list od něj odkoupit zpět. Změna na otevřené podílové fondy má...

7.2.3 ad 3) OBLIGACE

Obligace jsou úvěrovým cenným papírem kapitálového trhu (dluhopisem). Zachycují právní vztah mezi emitentem obligace (dlužníkem) a investorem (věřitelem, kupcem cenného papíru), kdy emitent se zavazuje za určitou dobu (delší než jeden rok, častokrát pět...

Emisí akcií firma získává základní …

Emisí akcií firma získává základní kapitál a je to pro ni většinou nejvýznamnější zdroj financování dlouhodobých potřeb. Co do objemu by u většiny firem také měl převážit tento zdroj nad zdroji vnějšími např. formou...

7.2.2 ad 2) PODÍLOVÉ LISTY

Dalším druhem dlouhodobého majetkového cenného papíru jsou podílové listy. Podílové listy vydává (emituje) speciální typ společnosti, která se nazývá podílový fond. Podílový fond je společností založenou v souladu se zákonem o investičních společnostech a...

Akcie je majetkovým cenným papírem a její vlastník se stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala. Nominální hodnota akcie je uvedena na akcii. Součet nominálních hodnot všech emitovaných akcií tvoří základní kapitál akciové společnosti.Akcie může...

2. Speciální

• zaměstnanecké (pro zaměstnance firmy, akcie vystaveny na jméno, max. 5% objemu emise akcií)• prioritní akcie (přednostní dividendy, ovšem majitel nemá právo hlasovat na valné hromadě)Jiné členění zohledňuje fyzickou podobu akcie:• akcie materializované (listinné...

Cenné papíry jsou rozděleny do dvou skupin

Cenné papíry jsou rozděleny do dvou skupin – majetkové cenné papíry zakládají majiteli právo podílet se na výnosech z podnikání a další práva jako mají společníci společnosti, která tento cenný papír vydala. Úvěrové cenné...

Cizí směnka musí obsahovat:

• označení v textu, že jde o směnku• bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, vyjádřenou slovy i čísly• jméno směnečníka a jeho identifikace• údaj splatnosti – směnečný zákon umožňuje následující možnosti– na viděnou (při...