Finance, bankovnictví

Banku obvykle zajímají informace týkající se:

• zákazníka samého• schopnosti zákazníka splatit úvěr• možnosti zajištění úvěru• současného vztahu zákazníka s bankouZákazník žádá banku o úvěr formou písemné žádosti o poskytnutí úvěru.V této žádosti uvede klient především:• jméno a adresu, popř....

6.6 Úvěrová analýza, zajištění úvěru

Banka zkoumá všechny podstatné okolnosti týkající se žádosti o úvěr – provádí tzv. úvěrovou analýzu, při které hodnotí bonitu klienta. Bonitou klienta rozumíme jeho schopnost dostát svým platebním závazkům, a tedy i schopnost přijímat...

Konkurenčnost prostředí

• konkurenčnost prostředí – banka při stanovení úrokových sazeb z úvěru musí sledovat úrokové sazby ostatních bank, aby obstála v konkurenci a udržela si zákazníky• výše nákladů banky – banka, která nemá příliš vysoké...

6.5 Obecný postup při poskytování úvěru

Úvěrový proces má několik základních částí:• úvodní schůzka se zákazníkem, získání potřebných informací• úvěrová analýza• uzavření úvěrové smlouvy• kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy Úvodní schůzka se zákazníkem, získání potřebných informací Poskytnutí úvěru je spojeno...

6.4 Úvěrová politika banky, úvěr a jeho úročení

Poskytování úvěrů bankovním klientům je důležitou činností banky. Největším zdrojemvýnosů banky jsou právě přijaté úroky z poskytnutých úvěrů.Každá banka má svou úvěrovou politiku, tj. soubor zásad a metod, které by bankovní pracovníci měli uplatňovat...

Druhy úrokových sazeb z úvěru:

• pevná úroková sazba – úroková sazba je stanovena pevně určitým procentem – např. 12% ročně• pohyblivá úroková sazba – úroková sazba je stanovena odchylkou od základní sazby, kterou vyhlašuje centrála příslušné banky. Úroková...

6.3 Zajištění návratnosti úvěru

1. Než poskytne banka klientovi úvěr, prověřuje si:• bonitu klienta – schopnost a ochota dostát svým zákazníkům, majetkové poměry žadatele• podnikatelský záměr – nač si podnikatel bere úvěr, návratnost projektu• likviditu – schopnost přeměny...

V případě podmínek nedodržení smlouvy …

V případě podmínek nedodržení smlouvy ) ze strany klienta má banka možnost žádat okamžité splácení úvěru, nebo realizovat své zástavní právo (prodat zastavenou nemovitost nebo cenné papíry a z utržených peněz uhradit úvěr).Ekonomická situace...

Eskontní úvěr

• eskontní úvěr – souvisí s eskontem (odkoupením) směnky klienta před dobou splatnosti bankou. Neplatí-li dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od posledního majitele směnky• akceptační úvěr – banka neposkytuje klientovi...

Vkladní knížky

• Vkladní knížky – jsou určeny fyzickým osobám. Mohou být různého typu: běžné, s výpovědní lhůtou, na jméno, na doručitele, … Jsou zde různé úrokové sazby. Vede je hlavně ČS a.s., avšak mohou je...