Finance, bankovnictví

Odvozování devizového kurzu:

– odvozování devizového kurzu:– dříve v období zlatého standardu odvozování od váhového množství– dne u volně směnitelných měn podle stavu nabídky a poptávky na domácích i zahraničních devizových trzích– od souboru národních měn nebo...

Kótování devizového kurzu

Kótování devizového kurzu – devizový kurz je důležitým hospodářským údajem– kótování (zaznamenávání) devizového kurzu: přímé– ve většině zemí– kolik domácích měnových jednotek stojí určité měnové množství zahraničních měnových jednotek nepřímé– např. v Londýně, Austrálie,...

Devizový kurz

Devizový kurz – nejstarší mezinárodní finanční kategorie – vznik spojen se vznikem národních měn a devizového trhu– cena, za kterou se obchoduje na devizovém trhu– peněžní vztah mezi domácí a cizí měnovou jednotkou, který...

Členění devizového kurzu:

– členění devizového kurzu:1. pružné devizové kurzy– předpokládá změnu oficiální parity v případě, že se reálný kurz odchýlí od oficiálně vymezené parity změna oficiální parity: devalvace, revalvace– podléhají vlivům působícím na jejich zhodnocení a...

SPECIALIZOVANÉ BANKOVNICTVÍ

SPECIALIZOVANÉ BANKOVNICTVÍ – banky na podporu vývozu, drobných a středních podnikatelů, na pomoc při ozdravování bankovních aktiv (likvidity) Českomoravská záruční a rozvojová banka a. s.– vznik 1992, jako společný podnik státu (50 %) a...

DEVIZOVÝ TRH

DEVIZOVÝ TRH – s rozvojem mezinárodních ekonomických vztahů dochází k pohybu peněžních fondů z jedněch zemí do druhých– tyto pohledávky a závazky, devizová inkasa a úhrady se neformují v národní měně, ale jsou vyjádřeny...

Dokumentární inkaso

Dokumentární inkaso – prodávající (vývozce) dostane příslušnou částku za vyvezené zboží tehdy, když předloží prostřednictvím banky dohodnuté dokumenty, které dovozce opravňují disponovat s daným zbožím– dovozce může získat právo disponovat se zbožím až tehdy,...

FINANČNÍ TRH

FINANČNÍ TRH – soustředění nabídky a poptávky po penězích a kapitálu  vytváří se jejich cena, za kterou jsou subjekty finančního trhu ochotny provádět finanční transakce a operace– setkání dočasně volných finančních prostředků jedněch...

Dokumentární akreditiv

– dokumenty:– jsou zárukou a zároveň dokladem o plnění akreditivu  dovozce i vývozce musí mít zájem na tom, co nejrychleji tyto dokumenty stanovit– akreditiv nesmí obsahovat žádné nedokumentární podmínky – jejich plnění by...

Dokumentární akreditiv

– členění dokumentárního akreditivu:a) podle směru: dovozní vývozníb) podle rozsahu právní odpovědnosti banky: odvolatelný– bez souhlasu beneficienta můžeme určit podmínky akreditivu, nebo ho změnit  nepoužívá se neodvolatelný– změna nebo zrušení akreditivních podmínek během...