Archiv měsíce: Květen 2008

18) Zvláštní obchodní operace, vazbové obchody, reexport, switch

důvody pro vázané obchody: překonávání protekc překážek, zajištění placení v době obtíží mez plateb styku, rozšiřování možností odbytu, využívání cenových a kurz rozdílů k dosažení zisku Kompenzace– firemní bartery, kompenzace rozšířené (placení uvnitř 1...

17) Financování mez. obchodu: faktoring, forfaiting, leasing

kritéria pro výběr: výše potřeb finanč prostředků, náklady na financování, rizika, rychlost dosažení fin. prostředků, vliv na likviditu podniku, daňové důsledky, náročnost na vlastní fin. zdrojeKRÁTKÉ financování– kontokorent– eskont směnek – odkup směnek před...

16) Pojištění v mez. obchodě

rizika:tržní: nedosažení očekávaného výsledku, opatření: pohyblivá cena, klouzavé cen. doložky (jedno, 2stranné), termínové či zajišťovací transakcekomerční: nesplnění závazku obchodním partnerem (odstoupení, nesplnění či vadné plnění, nepřevzetí zboží, platební nevůle, plat. neschopnost)přepravníteritoriální: nejistota polit či...

13) Směnka a šek

Směnka – cenný papír upravený zákonem– cizí vs. vlastní– cizí: bezpod. písemný příkaz výstavce směneč. dlužníkovi (trasátovi) k úhradě peněz remitentovi– vlastní: bezpod. písemný příslib výstavce hradit remitentovi– 8 náležitostí: označení směnky, bezpodmín. příkaz,...

14) Platební a zajišťovací bank. instrumenty

– určení místa, doby (předem (akontace), při dodání, po dodání) a způsobu úhrady kupní ceny (cash, hladký plat, dokumentární formy)funkce:– zajišťování provázanosti plnění KS prodávajícím i kupujícím– ovlivnění míry rizik– určuje financování obchodu– ovlivňuje...

11) Dodací podmínky, incoterms, kritéria pro volbu

dod. podmínky určují:– způsob, místo a okamžik předání zboží– způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik– další povinnosti stran při zajišťování dopravy, vyclívání, pojištění… Incoterms– potřeba se na ně odvolat– nevztahují se na...