Finance, bankovnictví

Money Market

Money Market Money Market představuje mezinárodní trh v oblasti termínovaných obchodů s korunovými a devizovými depozity.Obchody jsou uzavírány mezi bankami buďto přímo, nebo prostřednictvím brokerů. Brokeři tvoří mezičlánek – zprostředkovatele obchodů.Půjčky jsou sjednávány na...

Úvěrový příslib

Úvěrový příslib Je pro banku závazný akt, jehož plnění je, pokud se nezvýší míra rizika spojená s návratnosti úvěru a jsou splněny všechny v něm stanovené podmínky, pro banku povinné.Banka v příslibu vyjadřuje možnost...

Výhody poskytování úvěru:

Výhody poskytování úvěru:Bankovní úvěr umožňuje klientům získat dočasné peněžní prostředky k financování jejich potřeb, a to na přechodnou dobu do doby splatnosti úvěru. Za tuto možnost musí klient zaplatit úrok. Bankovní úvěr tak řeší...

Pohledávky

PohledávkyZástavní právo k pohledávkám• Obchodní smlouvy, z nichž pohledávky budou zastaveny, v nich specifikované platební podmínky a objemy uzavřených kontraktů.• Znalost obchodních partnerů – výpis z OR (Živnostenské listy) a jejich finanční situace• Obchodní...

Doklady k zajištění úvěru

Doklady k zajištění úvěruZástavní právo k nemovitostem• Výpis z katastru nemovitostí• Znalecký posudek na nemovitost dle platných vyhlášek• Nabývací tituly vlastníků k nabízené nemovitosti pro zřízení zástavního a předkupního práva k nemovitostem• Pojistná smlouva...

Zajištění úvěrů

Zajištění úvěrůA. Zástavní právoMožnosti zajišťovacích instrumentů:• Nemovitosti• Věci movité• Pohledávky (pohledávkou zde může být i hotovost)• Cenné papíry B. Ručení třetí osobouRučení je písemný jednostranný právní úkon, kterým ručitel na sebe bere vůči věřiteli...

Úrokové sazby

Úrokové sazbyBanka účtuje klientovi za poskytnutý úvěr určitý úrok stanovený v úvěrové smlouvě v rámci rozpětí úrokových sazeb. Výše úroku je určena individuálně pro každý aktivní úvěrový obchod v závislosti na lhůtě splatnosti, na...

Úvěry a jejich členění

c) podle měny• korunový• devizovýPředpokladem pro poskytnutí devizových úvěrů je inkaso v cizí měně a dostatečné zajištění, které by pokrývalo i Kurzové riziko. Zajištění se děje stejnými zajišťovacími instrumenty jako u úvěrů korunových. Tyto...

Úvěry a jejich členění

Úvěry a jejich členěnía) podle objektu úvěru• provozní úvěr• investiční úvěr• na zásoby• na pohledávky• na přechodný nedostatek finančních prostředků b) podle typu bankovních operací• účelový – poskytovaný na konkrétní účel, který musí být...

Schéma postupu uzavírání aktivního úvěrového obchodu:

Schéma postupu uzavírání aktivního úvěrového obchodu:• Ústní jednání• Žádost o poskytnutí úvěru• Vyhodnocování žádosti o poskytnutí úvěru• Rozhodnutí o poskytnutí úvěru• Smluvní dokumenty• Poskytnutí úvěru• Hodnocení plnění podmínek uzavřených smluv o úvěru Úvěry pro...