Finance, bankovnictví

4. Užití modifikovaných druhů dluhopisů

Důvody použití bezkuponových dluhopisů – bezkuponový dluhopis (dluhopis s nulovým kuponem) je diskontovaný dluhopis, přičemž splatnost může být vyšší než jeden rok. Neplatí se zde žádné úroky, ale prodává se s hlubokým diskontem nominální...

5. Obchodování s bezkuponovými dluhopisy

Charakteristika bezkuponového dluhopisu – bezkuponový (diskontovaný) dluhopis neboli dluhopis s nulovým kuponem je nejjednodušším typem dluhopisu. Emise BD zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu...

6. Obchodování s kuponovými dluhopisy

Pojmové vymezení – většina dluhopisů se splatností převyšující jeden rok je spojena s kupony. Kuponové dluhopisy jsou dluhovými nástroji se splatností obvykle podstatně delší než dluhopisy bezkuponové. Jejich vlastnictví opravňuje k pravidelným příjmům mezi...

3. Mechanismy obchodování s CP na sekundárních trzích

Funkce sekundárního trhu – sekundární trh je trhem již emitovaných CP. Transakce na sekundárním trhu nevytvářejí ani nelikvidují finanční pohledávky za dlužníky. – Ekonomickou funkcí sekundárního trhu s CP je změna struktury jejich majitelů....

Aktivita účastníků trhu s CP

Základní charakteristika primárních a sekundárních trhů – primární kapitálový trh: zde jsou CP umísťovány poprvé, jde o nové emise.Technika umístění může být: – uzavřená emise: emitent již předem dojedná obchod pouze s potencionálním investorem...

2. Mechanismy obchodování s CP na primárních trzích

Funkce primárního trhu – primární trh se zabývá emisí nových CP a jejich splácením. Vytvoření nové pohledávky znamená přenos hotovosti od investora k dlužníkovi. Pohledávka se likviduje tím, že dlužník splatí investorovi hotovost. –...

1. Charakteristika trhů cenných papírů

Vymezení kategorie trhů CP – CP je listina, která představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo je v cenném papíru vázán – CP peněžního trhu jsou různé druh nástrojů (pokladniční poukázky, komerční papíry, směnky, depozitní...

Obligace

Obligace Charakteristika vybraných druhů CP Zisk z obligací je zajištěn Vnitřní hodnota dluhopisu a faktory … Investiční výstavba Dluhový kapitál(obligace…) HLAVNÍ TYPY CENNÝCH PAPÍRŮ Cenné papíry, CHARAKTERISTKA Druhy pasivních obchodů

Směnka a šek

Směnky Směnka 2 Využití směnky v české bankovní praxi Náležitosti směnky Náležitosti cizí směnky 13) Směnka a šek Přednosti směnky Funkce a význam směnky: 18. Základy teorie peněz a měnové politiky

Smlouvy

– veřejnoprávní smlouvy týkající se výkonu působnosti úřadů obcí s rozšířenou působností Zánik příkazní smlouvy KOLEKTIVNÍ SMLOUVY Jak lze měnit zřizovací smlouvy? Odpovědnost za škodu Mezinárodní smlouvy sjednané v plné formě Tacitní smlouvy OBCHODNÍ...